جدول قیمت
جدول اندازها و قیمتهای تابلوفرشهای سفارشی تبدیل عکس شخصی به تابلوفرش

قیمتها برای سفارشهای  تکی است

یعنی یک تخته فرش سفارشی از روی عکس مورد نظر تولید و تحویل داده شود

سفارشهای تیراژ شامل تخفیف میشوند که بسته به تعداد سفارش متغیر  است و در زمان سفارش محاسبه و قیمت داده میشود